Обука за наставници за користење на moodle платфрма за далечинско учење.